Kişisel Verilerin Korunması

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni ALTINKAYNAK Kuyumculuk ve Mücevherat Anonim Şirketi’nin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun10. maddesi kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmış olup firmaların kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız.

 1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Altınkaynak tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler tarafımızca;

 1. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülebilmesi amacıyla,
 2. Finansal süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla,
 3. İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla,
 4. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla,
 5. Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 6. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla,
 7. Mal ya da hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 8. Mal ya da hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 9. Mal ya da hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 10. Sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla,
 11. Şirket ve müşteri güvenliğinin sağlanması/fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla,
 12. Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Veri sorumlusu, sözleşme ilişkisi sırasında gerek fiziki gerekse elektronik ortamlarda bilgi talep formları, iletişim formları,satış sözleşmesi ve diğer vasıtalarla kişisel verileri toplamaktadır. Kişisel verileriniz “www.lucispirlanta.com” internet sitesi üzerinde yer alan üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi, sipariş formu, ticari elektronik ileti formu ve açık rıza metinleri vb. vasıtasıyla toplanabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Nedenleri

Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. Maddesinde öngörülmüş şartlar uyarınca ve yukarıda belirlenen kişisel veri işleme amaçları çerçevesinde işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Paylaşılması

Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK’nın 8. ve 9. Maddesinde öngörülmüş şartlar çerçevesinde düzenleyici ve denetleyici kurumlara, ilgili kanunlarda açıkça bilgi talep etmeye yetkili oldukları düzenlenmiş bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, mal ya da hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçilere, iş ortaklarına, ürün tesliminin sağlanması amacıyla kargo firmalarına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanmakta olup şirkete başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdakilerden birini talep etme hakkına sahiptir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvurularınızı firmaya internet sitemizde yayınlanan “Veri Sorumlusu Başvuru Formu”nu doldurarak iletebilir ve detaylı bilgi için Altınkaynak Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na göz atabilirsiniz.

Saygılarımızla.

 

 

Kişisel Verilerin Korunması